PCA INŠTITÚT ISTER - Person-Centered Approach Institute

Inštitút PCA Ister

Na pozvanie doc. PhDr. Vlada Hlavenku, CSc. prišli v roku 1989 spolupracovníci Carla Rogersa - Charles Devonshire, David Buck a Valeria Henderson predstaviť PCA do Československa. Týždňového seminára vo Vysokých Tatrách sa zúčastnilo vyše 100 ľudí a mnohí z nich spolu s účastníkmi zo zahraničia vstúpili do Európskeho výcvikového a vzdelávacieho programu v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta (1990-1993).

V roku 1991 bola založená Asociácia pre psychoterapiu, poradenstvo a prístup zameraný na človeka, ktorej predsedom sa stal V. Hlavenka a v roku 1992 bol zaregistrovaný PCA Inštitút Ister na MVSR. Výcvikové programy až do roku 2004 boli spoločné s českými kolegami a zahraničnými lektormi z Veľkej Británie, Francúzska, USA, Grécka a Maďarska.

Do roku 2014 sa uskutočnilo šesť dlhodobých výcvikových programov, ktoré ukončilo vyše 250 účastníkov. PCAI Ister organizoval medzinárodné a domáce sympózia, konferencie a workshopy. Ich čestnými hosťami a prednášajúcimi boli Barbara Temaner Brodley, Irene Fairhurst, Les Greenberg, Garry L. Landreth a ďalší.

Výcvikový program PCA je akreditovaný SPS, SIVP a patrí do vzdelávacieho systému pre Certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia pod MZ. Inštitút je členom medzinárodnej organizácie WAPCEPC.

PCA – Person Centred Approach – prístup zameraný na človeka

- patrí k humanistickej psychológii, ktorá zdôrazňuje celkovú dôstojnosť a hodnotu ľudskej bytosti a jej kapacitu sebarealizácie, potenciál pre zdravý a tvorivý rast. Vychádza z genuínnosti resp. kongruencie terapeuta a jeho bezpodmienečného pozitívneho empatického prijímania klienta. Touto vzťahovou ponukou vytvára psychoterapeutický priestor, ktorý podporuje osobnostný rast a umožňuje prekonanie klientových inkongruencií (vnútorných rozporov). Kongruencia medzi organizmom a Self determinuje zrelosť, adjustáciu a mentálne zdravie.

Kongruencia si vyžaduje kontinuálne zvažovanie a prehodnocovanie vlastných hodnôt. Umožňuje aj lepšie chápať druhých a viac tolerovať ich správanie. Základným aspektmi osobnosti je organizmus a Self. Organizmus je centrom všetkých zážitkov a Self časťou fenomenálneho poľa, ktoré je totalitou zážitkov a je to stále sa meniaca entita, ktorá môže ale nemusí byť uvedomovaná.

Diskrepancie medzi organizmom a Self vyrastajú z negatívnych hodnotení človeka druhými ľuďmi, najmä rodičmi. Pokračujúce skresľovanie zážitkov človeka hodnoteniami iných ľudí môže mať za následok sebadeštruktívne správanie a neakceptáciu Self. Psychoterapia podporuje človeka k nachádzaniu vlastných zdrojov a k prekonávaniu prekážok na ceste aktualizácii Self. Zdôrazňuje význam psychoterapeutického vzťahu a mieru kongruencie terapeuta od ktorých sa odvíja úspešnosť terapie. Terapeut – facilitátor  podporuje túto sebaktualizačnú tendenciu v smere rastu, autonómie, diferenciácie a socializácie jedinca.

Modul vzdelávania vychádza z týchto základných téz a môžete ho nájsť na www.pca.sk

PCA Ister ponúka:

 1. Certifikovaný výcvikový program pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia v rozsahu
  450 hodín metodológie a zážitku na sebe
  200 hodín supervízie
  100 hodín cvičnej terapie
 2. Krátkodobý výcvikový program orientovaný zážitkovo pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, pre ich osobný rast a orientáciu v PCA
  v rozsahu 200 hodín
 3. Kontinuálne vzdelávanie v prístupe zameranom na človeka v práci s deťmi a adolescentmi, akreditované MŠ SR pre všetky kategórie odborných zamestnancov MŠ. Štyri nezávislé workshopy z oblasti filiálnej terapie pre odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou v rozsahu 30 hodín.

Riaditeľom PCA Inštitútu Ister je od roku 2014 Mgr. Martin Miler.

Členmi výboru a lektorského zboru – facilitátori sú:

 • MUDr. Eva Janíková,
 • PhDr. Gabriela Langošová,
 • PaedDr. Jana Lednická,
 • Mgr. Lucia Lenická,
 • Mgr. Martin Miler,
 • PhDr. Hana Smitková, PhD.
 • doc. Mgr. Ladislav Timuľak, PhD.

PCA INŠTITÚT ISTER

Muráň 210
049 01 Muráň


Tel.: +421 908 915 958
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.pcaister.sk

PCA Inštitút Ister © 2018